Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×

Nieuws berichten door: Cees Bos


Leraarvolgsysteem als hulpmiddel voor schoolleider

In het Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs wordt onderwijskundig leiderschap als voorbeeld gegeven bij de eigen aspecten van kwaliteit. Eén van de belangrijkste kenmerken van onderwijskundig leiderschap is het ondersteunen, begeleiden en ontwikkelen van leraren. Eric Verbiest...

Het onderzoekskader 2017

Het nieuwe onderzoekskader dat de inspectie van het Onderwijs publiceerde in juni 2016 beschrijft hoe het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs is ingericht. Het kader omvat het waarderingskader en de werkwijze. In dit artikel richt ik me voornamelijk op de inhoud; in een lat...

Bekwaam, bekwamer, bekwaamst

In de nieuwe CAO Primair Onderwijs zijn ook de bekwaamheidseisen voor leraren vastgelegd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen start-, basis- en vakbekwaam. Maar wanneer voldoet een leraar aan de eisen; hoe beoordeel je dat? Met het instrument 'Werken met Kwaliteit' (WMK)  krijgt de schoolleiding dit helder in ...

Veiligheid op school

Op 26 mei is de Wet Veiligheid op school aangenomen door de Eerste Kamer, en vanaf 1 augustus 2015 is deze wet in werking getreden. Scholen hebben nu een inspanningsverplichting om een veilige omgeving te waarborgen. Het gaat daarbij om de sociale, de psychische en de fysieke veiligheid van de leerlingen. Zo’n omg...

Aan de slag met beoordelingsgesprekken: De valkuilen

Leidinggevenden die een beoordelingsgesprek gaan voeren, krijgen ook zonder twijfel te maken met een aantal valkuilen. Enkele veelvoorkomende valkuilen zijn: ► Het recentheidseffect: recente gebeurtenissen hebben een grotere invloed op de beoordeling. Het helpt als je gedurende het jaar aantekeningen...

Nog geen cao-akkoord primair onderwijs

De bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad constateren gezamenlijk dat het niet lukt om vóór het einde van dit jaar een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe cao primair onderwijs. De partijen betreuren dat omdat leraren, ondersteuners, directeuren, teams en besturen tijd nodig hebben om ...

Verplicht voeren van een sociaal veiligheidsbeleid

Hoe staat het met de veiligheid en het gevoel van veiligheid op de school? Sinds 1 augustus 2015 zijn schoolbesturen bij wet verplicht tot het voeren van sociaal veiligheidsbeleid. We zien ook dat  veiligheid een belangrijk thema is in de pilot van de Inspectie voor het Onderwijs die op 24 basisscholen wordt gehouden. De ...

Internetconsultatie voor concept-waarderingskaders 

We publiceerden deze week al over de pilot die de Inspectie van het Onderwijs deze maand houdt met een nieuwe vorm van toezicht. Ondermeer 24 basisschoolbesturen worden in deze pilot beoordeeld. De nieuwe waarderingskaders die hierbij worden gebruikt door de Inspectie van het Onderwijs zijn mede dankzi...

Pilot: inspectie beproeft nieuw toezicht

Vanaf december 2015 gaat de Inspectie van het Onderwijs een volgende stap in het vernieuwde toezicht in de praktijk toetsen. Dat gebeurt bij 37 onderwijsbesturen en hun scholen/opleidingen. Bij de nieuwe werkwijze begint, anders dan momenteel, het toezicht bij de onderwijsbesturen. Op basis van dit be...

Verandering in toezicht: bewaak basiskwaliteit en stimuleer verbetering

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt haar toezicht: In de toekomst wordt niet alleen aandacht besteed aan scholen die hun onderwijskwaliteit móeten verbeteren (bewaken basiskwaliteit), maar ook waar de onderwijskwaliteit voldoende is maar beter kán (stimuleren verbetering). Het oordeel van de ...

Boekentip: willen = kunnen = doen

Niemand is tegen kwaliteitszorg. Iedere school wil kwaliteit leveren. Scholen en leraren streven naar optimale (affectieve en cognitieve) resultaten en naar een hoge mate van ouderbetrokkenheid en -tevredenheid. Hierbij staat centraal wat goed is voor de leerling. Zorgen voor kwaliteitKwaliteitszorg is niets nieuws. Scholen...